Kodiak Robotics

Kodiak Robotics
  • 中文简称:Kodiak Robotics
  • 英文简称:Kodiak Robotics
  • 行业:汽车
  • 注册地点:美国

Kodiak Robotics企业简介

Kodiak Robotics注册地在美国。Kodiak Robotics是一个美国长途货运自动驾驶技术提供商,使用了被称为LiDAR的光探测和测距雷达系统以及相机和声纳技术,专注于为长途货运卡车提供自动驾驶解决方案,帮助提升运输效率和安全性。

财务数据

Kodiak Robotics的财务数据请登录PEDATA MAX查看